Voor particulieren

Wanneer uzelf, uw kind of uw hulpbehoevende ouder of echtgeno(o)t(e)) zorg nodig heeft, kunt u een beroep doen op de overheid. Waar moet u zich melden met uw zorgvraag? Is het de gemeente, zorgverzekeraar of valt u onder de Wet langdurige zorg? Steeds meer mensen vinden het lastig hun weg naar zorg te vinden. De (ont)Zorgwinkel legt kort uit hoe de zorg geregeld is en wat wij voor u kunnen doen.

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ging 1 januari 2015 van kracht. Concreet betekent dit dat er nu vier terreinen zijn waarop u zorg kunt aanvragen:

 • Wlz, voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben. Dat zijn mensen die 7 x 24 uur toezicht of zorg nodig hebben.
 • Wmo, voor mensen die begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), kortdurend verblijf, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen nodig hebben.
 • Jeugdwet, voor kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), en kortdurend verblijf nodig hebben.
 • Zorgverzekeraar, voor mensen die persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben en voor intensieve kindzorg.

Samen met u brengt de (ont)Zorgwinkel uw persoonlijke situatie of vraag in kaart en helpt u daar waar de nodig is. Dit kan op het gebied van:

 • informatie en advies over het aanvragen van zorg;
 • hulp en advies bij aanvraagformulieren WMO-voorzieningen (bijvoorbeeld: woningaanpassingen, vervoersaanvraag, hulpmiddelen, enz.);
 • het schrijven van motivaties bij zorgaanvragen;
 • het schrijven van zorg- en budgetplannen;
 • opstellen van bezwaarschriften bij afgewezen aanvragen;
 • informatie geven over de mogelijkheden van zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (PGB);
 • contact leggen officiële instanties (CAK, CIZ, gemeente, bureau Jeugdzorg, zorgaanbieders, zorgverzekeraars enz.);
 • advies bij problemen die ontstaan bij combinatie arbeid en zorg (verlofmogelijkheden/flexibel werken);
 • aanwezigheid bij ‘keukentafelgesprek’.

De (ont)Zorgwinkel stelt samen met u de persoonlijke hulpvraag vast, inventariseert wat uw behoeften en wensen zijn en geeft aan wat zij voor u kan betekenen. Zij begeleidt u in het maken van keuzes. U blijft zelf altijd de regie houden en verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes!