1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor te verlenen diensten, tussen te Winkel & te Winkel en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2 Grondslag offertes
Offertes van te Winkel & te Winkel zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van te verlenen diensten heeft verstrekt. Te Winkel & te Winkel zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft een karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3 Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die te Winkel & te Winkel nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van te Winkel & te Winkel betrokken zullen zijn. Te Winkel & te Winkel zal vragen van de opdrachtgever binnen 1 week beantwoorden, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever.

4 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door te Winkel & te Winkel geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5 Personeel
In geval van ziekte of andere afwezigheid door overmacht wordt in overleg met de opdrachtgever indien mogelijk kwalitatief gelijkwaardige vervanging geregeld of worden activiteiten in een later stadium opnieuw ingepland.

6 Tarieven en kosten van de opdracht
De tarieven en de daarop gebaseerde kostenraming in de offerte zijn inclusief administratiekosten en reistijd, tenzij anders is aangegeven. Reis- en verblijfskosten en andere opdracht gebonden kosten worden afzonderlijk berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die te Winkel & te Winkel noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

7 Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan te Winkel & te Winkel met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzingen. Indien de tussentijdse wijzigingen het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal te Winkel & te Winkel dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal te Winkel & te Winkel de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9 Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van te Winkel & te Winkel worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die te Winkel & te Winkel verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Te Winkel & te Winkel kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoelang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever te Winkel & te Winkel hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

10 Tussentijdse wijzigingen van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Te Winkel & te Winkel mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Te Winkel & te Winkel behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichtte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval één van de beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

11 Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van te Winkel & te Winkel. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van te Winkel & te Winkel. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie voor zover passend binnen het doel van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12 Vertrouwelijkheid
Te Winkel & te Winkel is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Te Winkel & te Winkel zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van te Winkel & te Winkel aan derden geen mededeling doen over de aanpak van te Winkel & te Winkel, haar werkwijze en dergelijke, dan wel de rapportage ter beschikking stellen.

13 Aansprakelijkheid
Te Winkel & te Winkel is aansprakelijk voor tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door te Winkel & te Winkel van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij de dienstverlening in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat te Winkel & te Winkel voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederland recht van toepassing.

15 Klachtenprocedure
Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij te Winkel & te Winkel. De ontvangst van de klacht wordt door te Winkel & te Winkel schriftelijk bevestigd aan de indiener. Binnen twee weken volgt een schriftelijke reactie op de ingediende klacht.

16 Geschillenregeling
In afwijking van de wettelijk regels voor de bevoegdheden van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de opdrachtgever en te Winkel & te Winkel, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Zutphen. Te Winkel & te Winkel blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

te Winkel & te Winkel, januari 2015